Ministerstvo spravedlnosti (MS) včera v informačním systému ODok zveřejnilo návrh zákona o chraně oznamovatelů, zároveň jej také rozeslalo do meziresortního připomínkového řízení. Resorty teď mají 20 pracovních dní na uplatnění svých připomínek. Očekávaný návrh zákona (a související změnový zákon) transponuje loni schválenou směrnici Evropské unie 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, do právního řádu České republiky.

Návrh zákona by dle MS měl být vládě předložen letos v září. Zákony by pak měly nabýt účinnosti ke dni uplynutí transpoziční lhůty, tedy 17. prosince 2021.

Za splnění podmínek uvedených v návrhu zákona budou chráněni oznamovatelé všech trestných činů a přestupků souvisejících s prací a oznamovatelé jiného protiprávního jednání souvisejícího s prací v zákonem vymezených oblastech.

Zákon dále zavádí povinnost vymezených subjektů vytvořit tzv. vnitřní oznamovací systém (VOS) pro podávání oznámení. Navrhuje se rovněž zřízení Agentury
na ochranu oznamovatelů
, která bude centrálním vnějším oznamovacím systémem v případech, kdy by oznámení nebylo možné nebo účelné podat prostřednictvím VOS. Návrhy zákonů představují také nové kategorie přestupků, jež budou významným prvkem zajištění vymahatelnosti navržené právní úpravy.

Návrh změnového zákona pak posiluje procesní postavení oznamovatelů. Činí tak v případě návrhu na uložení předběžného opatření zavedením vyvratitelné domněnky ve prospěch oznamovatele významného oznámení, např. tak, že nařídí, aby se zaměstnavatel zdržel jakýchkoliv odvetných opatření nebo aby poskytl oznamovateli alespoň část pracovní odměny. Návrh dále počítá s obrácením důkazního břemene, a bude to tedy žalovaný (např. zaměstnavatel), který bude muset prokazovat, že proti žalobci (oznamovateli) neučinil odvetné opatření.