• Jsme soukromou vzdělávací platformou otevřenou odborníkům napříč trhem a firmami.

  • Zabýváme se problematikou Compliance, ale také řízením rizik, bezpečností a dalšími oblastmi.

  • Naše Akademická rada je tvořena mnoha renomovanými odborníky napříč obory.

  • Naše stránka na LinkedIn představuje nejrychleji rostoucí #czechcompliance komunitu.

  • Náš CA Klub přináší svým členům řadu benefitů a unikátních příležitostí pro setkávání.

  • Naše Flash News představují populární zdroj oborových informací z ČR i ze světa.

  • Naše akce jsou oblíbenou příležitostí pro navazování nových profesních kontaktů.

  • Naše workshopy jsou oblíbeným zdrojem know how pro jednotlivce i organizace.

  • Náš průzkum Compliance 360° představuje nejdetailnější analýzu stavu Compliance v ČR.

  • Náš projekt Etická firma pomáhá kultivovat podnikatelské prostředí a rozvíjet podnikovou kulturu.

Compliance – slovo, které v posledních letech stále častěji rezonuje nejen na firemních poradách, ale i v médiích a veřejném prostoru. Jeho největší slabinou, minimálně v českém prostředí, je skutečnost, že si pod tímto anglickým pojmem každý představuje něco trochu jiného.

Optikou některých je Compliance plněním požadavků regulátorů, optikou podnikových právníků je to zpravidla dodržování legislativních požadavků, optikou vrcholových manažerů je to poslední dobou zejména trestní odpovědnost právnických osob nebo GDPR. Je však běžným a hluboce zakořeněným omylem, že Compliance usiluje pouze o soulad se zákonem.

V našem pojetí je posláním Compliance něco daleko vznešenějšího a důležitějšího než „jen“ plnění požadavků, které na organizaci dopadají zvenčí. Compliance jde zejména o dosažení souladu s firemními hodnotami, které představují DNA každé vyspělé organizace. Jedná se zpravidla o soubor zásad a principů, které lze označit za základní stavební kameny firemní kultury.

Compliance v našem pojetí usiluje o vybudování zdravého firemního prostředí, v němž organizace své hodnoty pouze nedeklarují, nýbrž se jimi skutečně řídí a svým každodenním fungováním je naplňují. Compliance jde o dodržování etických, morálních a mravních zásad. Jeho nezbytným předpokladem je silný tón shora, poselství, které vysílá vedení organizace nejen vůči svým zaměstnancům, ale i směrem ven, vůči obchodním partnerům, zákazníkům, veřejnosti a všem dalším stakeholderům

Compliance je nedílnou součástí společenské odpovědnosti organizací, přičemž firemní hodnoty a kulturu lze dokonce označit za určitý fundament společenské odpovědnosti firmy (CSR), neboť právě od nich se odvíjí to, jak se organizace ve skutečnosti chová, jak komunikuje a jak je nakonec vnímána svými zaměstnanci, zákazníky a dalšími důležitými stakeholdery.

V průběhu historie se úspěch firem hodnotil vždy především na základě jejich finančních ukazatelů, velikosti a rozsahu působení nebo kvalitě nabízených produktů a služeb.

Tento úzus se ale postupně mění. Stále častěji se do posuzování úspěšnosti firmy promítá způsob jejího každodenního fungování – jak naplňuje své hodnoty, jak respektuje zákony i vlastní pravidla, jak přistupuje ke svým zaměstnancům, obchodním partnerům a dodavatelům, nebo jak projevuje svou společenskou odpovědnost.

Naší misí je kultivace podnikatelského prostředí v České republice. Ačkoliv věříme, že české firmy urazily od devadesátých let dlouhou cestu na cestě k profesionalizaci, stále vnímáme velké rezervy. Také obor Compliance se v České republice nachází takříkajíc „na půl cesty“. Týká se to jak celkové úrovně Compliance, tak třeba významu hodnot a firemní kultury v životě českých organizací, úrovně Compliance Management systémů, kvality legislativy či fungování tuzemských regulátorů. Znamená to, že na tom nejsme špatně, ale rozhodně zde existuje velký prostor pro zlepšení.

Ten se na první pohled nachází mimo odbornou komunitu. Nedostatečnou míru pochopení totiž obor Compliance nachází u vrcholového vedení českých organizací a především u laické veřejnosti. Těžiště problému však očividně tkví na straně samotných odborníků, protože právě jejich úlohou je obhajoba významu Compliance. Míra pochopení managementu i zaměstnanců je přímo úměrná schopnosti odpovědných osob srozumitelně vysvětlit, jakou roli plní a jakou přidanou hodnotu dává dobře řízené a fungující Compliance.

Je nepochybné, že Compliance získává v České republice stále významnější postavení a kvalitní Compliance Management již není pouhou výsadou organizací působících v regulovaných odvětvích. Přispěla k tomu celá řada faktorů, zejména pak rostoucí počet národních i mezinárodních regulací, evropská úprava ochrany osobních údajů, zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, požadavky kladené na tuzemské subjekty jejich zahraničními vlastníky a také rostoucí množství požadavků třetích stran, především zákazníků.

Význam Compliance a úroveň jeho kvality nepochybně vzroste. Tuzemské organizace začínají pomalu chápat, že kvalitní Compliance není jen splnění zákonných požadavků, ale že je nezbytným předpokladem tvorby zdravého firemního prostředí. Pro rostoucí počet organizací přestávají být hodnoty prázdnou frází či plaketou na zdi, ale stávají se nedílnou součástí jejich DNA. Firemní kultura a podnikatelská etika se začínají promítat nejen do obchodních strategií, ale také do projektů společenské odpovědnosti a tvorby korporátní image.

Společným úkolem celé odborné komunity je edukace trhu, na které se musí podílet především specialisté ve firmách, spolu s poradci, advokáty a neziskovými organizacemi. Klíčovou roli v tomto procesu přirozeně sehrají vzdělávací instituce, mezi kterými Compliance Academy, jak věříme, postupně nalézá své místo.

Naší misí je tak přesvědčit všechny zainteresované stakeholdery o výhodách plynoucích z dobře řízeného a fungujícího Compliance.

International Compliance Association (ICA)

International Compliance Association je mezinárodní oborovou vzdělávací organizací se členy ve více než 157 zemích, kancelářemi ve Velké Británii, Dubaji, Singapuru, Malajsii a Hong Kongu a více než 140 tisíci proškolenými osobami.

Deklarovaným posláním ICA je „inspirovat, vzdělávat a posilovat mezinárodní compliance komunitu tak, aby svým organizacím pomáhala dosahovat lepších výsledků a podnikat v souladu se zákonnými i etickými standardy (resp. „tak, jak se podnikat má“).

ICA disponuje širokou sítí regionálních partnerů, mezi které se od roku 2020 řadí právě i Compliance Academy.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR)

Svaz průmyslu a dopravy ČR je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice. Svaz je zároveň největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy. Posláním SPD ČR je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů.

SP ČR s Compliance Academy doposud spolupracoval např. na průzkumu Compliance 360°, jehož byl odborným partnerem.

Český institut interních auditorů (ČIIA)

Český institut interních auditorů je zapsaný spolek interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice. ČIIA má přes 1 000 členů a je národním institutem mezinárodního institutu The Institute of Internal Auditors, který reprezentuje více než 180 tisíc odborníků ze 190 zemí. ČIIA byl zároveň přijat do Evropské konfederace institutů interního auditu (ECIIA), která sdružuje 33 zemí z Evropy a z regionu Afriky a Asie s dohromady více než 12 tisíci interními auditory.

ČIIA s Compliance Academy doposud spolupracoval např. na průzkumu Compliance 360°, jehož byl odborným partnerem.

Unie podnikových právníků (UPP)

Unie podnikových právníků hájí zájmy podnikových právníků už od roku 1990. Unie zároveň pořádá vzdělávací akce (konference, semináře, workshopy) pro své členy, kterými jsou na kolektivní úrovni i největší a nejvýznamnější společnosti tuzemské ekonomiky.

UPP samotná je poté např. od roku 1999 členem European Company Lawyers Association (ECLA), nevládní a neziskové organizace sdružující 19 asociací podnikových právníků v Evropě a čítající více než 42 tisíc podnikových právníků.