Naučte se adekvátně řídit compliance rizika

Absolvujte náš první několikaměsíční kurz pod vedením těch největších profesionálů v oblastech compliance a řízení rizik

CHCI SE REGISTROVAT
 • dlouhodobý kurz zakončený písemnou zkouškou
 • předpokládaný termín březen–červen 2022 (první část) a září–listopad 2022 (druhá část)
 • primárně přednášeno prezenčně, alternativně distančně – online (dle aktuální situace)
 • 15 podvečerních dvouhodinových bloků (2-3 vyučující hodiny)
 • kombinace teorie, poznatků z praxe a týmové řešení praktických příkladů
 • ucelené pokrytí problematiky řízení široké škály compliance rizik

Cílem intenzivního kurzu Řízení compliance rizik je vyplnit prázdné místo v oblasti compliance vzdělávání v ČR a seznámit posluchače s teorií a praxí řízení compliance rizik v podnikání obchodních korporací.

Kurz poskytne účastníkům ucelené a aktuální informace o nových trendech, metodách a přístupech v oblasti compliance, a to včetně např. významu hodnot, firemní kultury, etiky a společenské odpovědnosti v životě organizace, významu a úlohách compliance managementu, využití existujících ISO norem a dalších mezinárodních standardů, problematice trestní odpovědnosti právnických osob či nástrojích prevence, detekce a reakce při řízení compliance rizik, ale i nové compliance trendy, zejména problematiku informační a kybernetické bezpečnosti či ESG.

Kurz nabídne posluchačům nejen základní legislativní východiska a příklady tzv. nejlepší oborové praxe (best practice), ale i aktuální poznatky odborníků z tuzemské i mezinárodní praxe, včetně případových studií. Tím bude podpořena aktivní znalost a přístup posluchačů k této manažersko-právní oblasti, což je v dnešní době především z pohledu jejich kontinuálního celoživotního vzdělávání a průběžného odborného rozvoje nezbytné a žádoucí.

V rámci výkladu a případových studií budou zdůrazněny a zdůvodněny principy a konkrétní prvky etického a korektního podnikání obchodních korporací, které jsou v praxi realizovány v rámci i nad rámec příslušných legislativních požadavků, požadavků regulátorů, akcionářů a dalších stakeholderů.

Výuka bude zaměřena na schopnost rozlišovat a řešit právní, obchodní a etická dilemata, postoje a přístupy a tyto aplikovat v praxi tak, aby byl zajištěn požadovaný soulad jak s interními předpisy rozličných obchodních korporací, tak s příslušnými českými i zahraničními právními předpisy.

 • porozumět základním otázkám etického a korektního podnikání, příčinám a dopadům podnikání neetického a nekorektního, konceptu a následkům manažerské odpovědnosti z pohledu práva a compliance a základním aspektům teorie společenské odpovědnosti;
 • orientovat se v problematice podnikatelské etiky a korporátní compliance – tj. navrhovat procesy a postupy pro efektivní implementaci vnitřních compliance programů;
 • kriticky analyzovat systém a implementaci korporátních compliance programů, implementovat etické principy do vnitřních korporátních předpisů a tyto vytvářet;
 • identifikovat a vyhodnocovat trestněprávní, korupční, soutěžní a další compliance rizika, a také navrhovat a implementovat opatření k řízení compliance rizik a jejich eliminaci;
 • vysvětlit základní principy a právní dopady trestní odpovědnosti právnických osob, včetně oznamovatelství (whistleblowingu) a řešení tzv. dawn raidu;
 • orientovat se v oblasti interního i externího vyšetřování a využívání forenzních technologií;
 • orientovat se v dílčích oblastech compliance (hosp. soutěž, GDPR, AML/CFT, KYBEZ, ESG, aj.);
 • členy statutárních orgánů právnických osob
 • compliance officery/specialisty/manažery
 • tajemníky obchodních společností
 • advokáty
 • vedoucí manažery
 • risk manažery
 • podnikové právníky
 • interní auditory

Předpokládaný termín zahájení kurzu je v průběhu března 2022.

Předpokládaný termín zakončení kurzu je v listopadu 2022.

Minimální počet účastníků pro realizaci kurzu byl stanoven na 13 účastníků.

Kurz může absolvovat maximálně 30 účastníků.

Běžná cena za účast v kurzu činí 33.500 Kč bez DPH.

Cena za účast v kurzu pro členy CA Klubu činí 29.500 Kč bez DPH (více informací o podmínkách členství v CA Klubu najdete zde)


Poplatek za účast v kurzu zahrnuje kurzovné, tištěné studijní materiály, vybranou část doporučené literatury (v hodnotě cca 4.000 Kč) a občerstvení na každém ze studijních, resp. přednáškových bloků.

BLOK TÉMA BLOKU LEKTOR
BLOK 1 Úvod do compliance Mgr. Michal Moroz
Ing. Lucie Andreisová, Ph.D.
BLOK 2 Hodnoty, firemní kultura a etika Ing. Lucie Andreisová, Ph.D.
Ing. Štefan Szabó
BLOK 3 Governance a odpovědnost managementu Mgr. Jan Klouda
JUDr. Ladislav Smejkal
BLOK 4 Řízení compliance v organizaci Ing. Lucie Andreisová, Ph.D.
Mgr. Jan Klouda
BLOK 5 Mezinárodní compliance standardy JUDr. Ivan Moroz
Ing. David Hradecký
BLOK 6 Trestní odpovědnost právnických osob (1) JUDr. Juraj Szabó
Mgr. Leopold Černý
BLOK 7 Trestní odpovědnost právnických osob (2) JUDr. Ladislav Smejkal
JUDr. Filip Seifert
BLOK 8 Protikorupční normy a standardy Mgr. Leopold Černý
Ing. David Hradecký
BLOK 9 Whistleblowing a dawn raid Mgr. Michal Nulíček
JUDr. Filip Seifert
BLOK 10 Soutěžní compliance a AML/CFT JUDr. Robert Neruda
Ing. Tomáš Nidetzký
BLOK 11 GDPR, informační a kybernetická bezpečnost Mgr. František Nonnemann
Bc. Adam Kučinský
BLOK 12 Řízení personálních rizik a rizik třetích stran Petr Moroz
David Hradecký
BLOK 13 Integrované řízení rizik a interní audit Mgr. Filip Zelingr
Ing. Tomáš Pivoňka
BLOK 14 ESG – nový trend v compliance Ing. Petr Jonák
Mgr. Kateřina Bohuslavová M.Sc.
BLOK 15 Zakončení a závěrečný test Mgr. Michal Moroz
Ing. Lucie Andreisová, Ph.D.

Každý učební blok se skládá ze dvou 90minutových částí, vždy vedených dvěma lektory. Mezi oběma bloky bude přestávka na občerstvení.

Výuka bude probíhat jedenkrát týdně odpoledne/ podvečer ve všední den v Praze, a to prezenční formou s příp. možností vzdáleného připojení v odůvodněných případech (preferováno prezenční studium).

Studijní aktivita Počet hodin Forma studia
Účast na seminářích 45 prezenčně / online
Doporučené samostudium – četba literatury 50 samostudium
Doporučená příprava na závěrečnou zkoušku 10 samostudium
Celkem 105
Autor Název publikace Nakladatel Rok vydání
Lasák, J.; Schenková, K. Compliance v podnikové praxi C. H. Beck 2017
Šámal, P.; Dědič, J.; Gřivna, T.; Púry, F.; Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob
Komentář – 2. vydání
C. H. Beck 2018
Fenyk, J.; Smejkal, L.; Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Komentář – 2. vydání
Wolters Kluwer 2018
Bartow, J.; Biegelman, M. T. Executive roadmap to fraud prevention and internal control: creating a culture of compliance John Wiley & Sons 2012
Kastiel, K. Elements of an Effective Whistleblower Hotline Harvard Law School Forum on Corporate Governance 2014
Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Metodika NSZ ČR – 3. vydání
NSZ 2020
U.S. Department of Justice (DoJ) Evaluation of Corporate Compliance Programs, Guidance Document DoJ, Criminal Division 2020

LEKTOŘI KURZU

LUCIE ANDREISOVÁ

MICHAL MOROZ

JAN KLOUDA

Medailonek
Medailonek
Medailonek

Head of Compliance and Ethics (Central Europe)

Zakladatel

Vicepresident Legal, Wholesale & Corporate Security

JURAJ SZABÓ

FILIP SEIFERT

LEOPOLD ČERNÝ

Prezident

Advokát a zakladatel

Senior Manažer

Medailonek
Medailonek
Medailonek

DAVID HRADECKÝ

ROBERT NERUDA

FILIP ZELINGR

Partner

Partner

Ředitel útvarů interní audit, řízení rizik a compliance

Medailonek
Medailonek
Medailonek

IVAN MOROZ

ADAM KUČÍNSKÝ

MICHAL NULÍČEK

Managing Partner

Ředitel odboru regulace

Advokát a partner

Medailonek
Medailonek
Medailonek

Další lektory kurzu brzy představíme