Česká pobočka globální protikorupční neziskové organizace Transparency International vydala na konci ledna publikaci s názvem „Manuál pro řešení situací střetu zájmů“. Příručka na necelých 40 stranách obsahuje praktické rady pro zadavatele veřejných zakázek a rozebírá celý proces zadávání z pohledu možného výskytu střetu zájmů.

„Protože je střet zájmů upravován několika judikaturami a závaznými závěry institucí, cítili jsme potřebu poskytnout jasnou navigaci spletitý systémem,“ uvádí k vydání publikace její autoři.

TI ČR vydáním manuálu tak mj. reaguje na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/2017 ze dne 11. února 2020, který konstatuje, že „každý veřejný orgán i zadavatel, disponující prostředky z veřejných rozpočtů, má povinnost kontrolovat a ověřovat střet zájmů“. Dle TI ČR se tak „zadavatelé veřejných zakázek nemohou povinnosti ověřit absenci střetu zájmů vyhnout tím, že nechají dodavatele podepsat čestné prohlášení, že posléze uvedení nejsou ve střetu zájmů, které už poté zadavatelé nijak nezkoumají“.

Ve stejném duchu jako Ústavní soud se poté v červnu loňského roku vyjádřil i Evropský parlament ve svém usnesení k obnovení trestního stíhání českého premiéra Andreje Babiše v souvislosti se zneužitím finančních prostředků EU a potenciálními střety zájmů. Manuál tak jde nad rámec české legislativy a zohledňuje i legislativu EU týkající se problematiky střetu zájmů, kterou představují zejména směrnice 2014/24/EU a nařízení 2018/1046.

Manuál tak v 8 krocích představuje postup, jak případný střet zájmů ověřit a řešit. Těmito kroky jsou:

  • vytvoření seznamu potenciálně dotčených osob na straně dodavatele pro danou veřejnou zakázku
  • vytvoření seznamu potenciálně dotčených osob na straně zadavatele pro danou veřejnou zakázku
  • vedení trvalého seznam členů vlády a vedoucích ústředních správních úřadů (zodpovídá zadavatel)
  • zadavatel musí porovnat, zda se na seznamu dotčených osob u dodavatele nenachází osoba uvedená buď na seznamu dotčených osob u zadavatele, nebo na seznamu členů vlády
  • zadavatel musí učinit opatření, kterým by odstranil problém střetu zájmů u osoby na jeho straně, jež je střetem zájmu dotčená
  • zadavatel vyzve dodavatele, u nějž byla identifikována osoba ve střetu zájmů, aby učinil opatření, kterým by střetu zájmů u této osoby zamezil
  • nevyřeší-li dodavatel svůj střet zájmů, musí ho zadavatel ze zadávacího řízení vyloučit
  • sepsání písemné zprávy o střetu zájmů

Manuál dále obsahuje také poznámky k některým komplexnějším otázky problematiky střetu zájmů, za které lze považovat např. otázku vymáhání zákazu střetu zájmů, slučitelnosti definic střetu zájmů, posuzování střetu zájmů u tzv. osob blízkých nebo rozsahu zákazu střetu zájmů z pohledu národní i unijní legislativy.

Publikace také obsahuje několik ilustračních příkladů řešení praktických typizovaných situací střetu zájmů, součástí dokumentu je poté také seznam členů vlády nebo vedoucích jiného ústředního správního úřadu, relevantní výňatky z výše zmíněného nálezu Ústavního soudu nebo seznam relevantních právních předpisů týkajících se střetů zájmů.

Na zpracování publikace TI ČR spolupracovala se spolkem pro přístupné a srozumitelné právo Lexperanto.