Finanční akční výbor (FATF), mezivládní orgán vytvářející mezinárodní standardy v oblasti boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a financování zbraní hromadného ničení, ve spolupráci s Egmontskou skupinou, uskupením sdružujícím finanční zpravodajské jednotky po celém světě, minulý týden publikovala novou stručnou zprávu s názvem „Trade-Based Money Laundering: Risk Indicators“, která se zaměřuje na výčet indikátorů rizika praní peněz při obchodních aktivitách.

Jednotlivé indikátory byly ustanoveny na základě dat sesbíraných ve společném výzkumném projektu zaměřeném na oblast praní peněz při obchodních aktivitách, autoři zprávy nicméně zdůrazňují, že seznam indikátorů nelze považovat za úplný a neměnný.

Seznam by dle FATF měl „pomoci subjektům soukromého i veřejného sektoru při identifikaci podezřelých aktivit, které mohou souviset s praním peněz“. Zpráva zároveň svoje čtenáře v rovině minimalizace rizik praní peněz odkazuje také na svou předchozí zprávu „Trade-Based Money Laundering: Trends and Developments“, o které jsme psali zde.

Indikátory rizika jsou poté členěny do čtyř oblastí:

 • strukturální indikátory rizika
 • indikátory rizika spojené s obchodní aktivitou
 • indikátory rizika spojené s obchodní dokumentací a komoditami
 • indikátory rizika spojené s bankovními účty a transakční aktivitou

Zpráva nepředpokládá, že subjekty soukromého sektoru budou monitorovat všechna uvedená rizika, jelikož vyhodnocení některých z nich vyžaduje porovnání s externími zdroji dat (např. finanční transakce, data celní správy, vývoj cen na otevřeném trhu) a případnou spolupráci s relevantními veřejnými institucemi (např. finanční zpravodajské jenodtky, policie, celní správa).

Zpráva zároveň zdůrazňuje, že by soukromé subjekty měly brát v potaz veškeré informace tvořící profil zákazníka/další strany, včetně informací získaných od zákazníka během procesu due diligence, metod financování při uskutečňování transakcí a dalších kontextuálních rizikových faktorů.

Strukturální indikátory rizika

 • organizační struktura obchodního subjektu se jeví jako neobvykle komplexní a nelogická, čemuž napovídá např. zapojení skořápkových společností nebo společností zaregistrovaných ve vysoce rizikových jurisdikcích
 • obchodní subjekt je zaregistrován nebo má kanceláře v jurisdikci s nízkou úrovní compliance v oblastech AML (boje s praním peněz) nebo CFT (boje s financováním terorismu)
 • obchodní subjekt má sídlo na adrese sloužící jako tzv. virtuální sídlo čili místo, kde je zaregistrováno vysoké množství právnických osob bez specifikace konkrétní kanceláře/prostoru vyhrazeného pro tento subjekt
 • obchodní aktivita subjektu se nejeví jako vhodná pro dané sídlo, např. pokud subjekt bez rozumného zdůvodnění využívá rezidenční nemovitosti a zároveň nedisponuje komerčními či průmyslovými prostory
 • obchodní subjekt nemá dostatečnou webovou prezentaci, nebo tato prezentace poukazuje na to, že podnikatelské aktivity subjektu neodpovídají uvedenému oboru podnikání, např. pokud webové stránky subjektu obsahují převážně obsah převzatý z jiných webových stránek, nebo pokud webová stránka poukazuje na nedostatek informací/znalostí ve vztahu k obchodovaným produktům či oblasti, ve které subjekt obchoduje
 • obchodní subjekt nevykazuje typické podnikatelské aktivity, např. u něj neprobíhají pravidelné transakce spojené s vyplácením mzdy a korespondující s uvedeným počtem zaměstnanců, transakce spojené s provozními náklady nebo daňové transakce
 • vlastníci či vedoucí osoby subjektu se jeví jako bílí koně nastrčení za účelem ukrytí skutečného majitele, např. pokud nedisponují zkušenostmi v řízení podnikání nebo nemají přehled o uskutečněných transakcích, nebo pokud tito spravují vícero společností zaráz
 • obchodní subjekt, jeho vlastníci či vedoucí osoby disponují negativními zmínkami v médiích, např. v souvislosti s předchozími schématy pro praní peněz, podvody, daňovými úniky a dalšími kriminálními aktivitami, nebo v souvislosti s probíhajícími či ukončenými vyšetřováními či soudními řízeními
 • obchodní subjekt disponuje jen minimálním počtem zaměstnanců, což se jeví být v rozporu s objemem obchodovaných komodit
 • název subjektu se jeví jako kopie názvu veřejně známé korporace, nebo se tomuto velmi podobá, potenciálně s úmyslem subjekt prezentovat jako součást této korporace, ačkoliv k ní nemá jakýkoliv vztah
 • obchodní subjekt má nevysvětlitelná období „hibernace“, resp. období, kdy nevykonává žádnou aktivitu
 • subjekt nedodržuje běžné podnikatelské povinnosti, jako např. registrace a přiznání k DPH

Indikátory rizika spojené s obchodní aktivitou

 • obchodní aktivita neodpovídá oborům podnikání uvedeným ve vztahu k zapojeným subjektům, např, pokud dealer aut funguje jako vývozce oblečení, nebo pokud obchodník s cennými kovy funguje jako dovozce mořských plodů
 • obchodní subjekt je zapojena do komplexních obchodů, ve kterých figuruje vysoké množství třetích stran z nesourodých oborů podnikání
 • obchodní subjekt nekonvenčním či přehnaně komplexním způsobem využívá finanční produkty, např. využití akreditivů pro neobvykle dlouhá či pravidelně prodlužovaná časová období bez jakéhokoliv zjevného důvodu, prolínání různých typů finančních produktů pro různé segmenty či typy obchodních transakcí
 • obchodní subjekt průběžně vykazuje nepřiměřeně nízké ziskové marže ve svých obchodních transakcích, např. při dovozu velkoobchodních komodit za jejich maloobchodní cenu (či vyšší) nebo při přeprodeji komodit za původní nákupní cenu nebo cenu ještě nižší
 • obchodní subjekt nakupuje komodity, údajně sám za sebe, tyto nákupy nicméně jasně převyšují ekonomické možnosti subjektu, např. pokud jsou transakce financovány náhlými přílivy vkladů hotovosti nebo převodů prostředků třetích stran na účty subjektu
 • nově vytvořený nebo znovu aktivovaný obchodní subjekt se zapojuje do obchodní aktivity ve vysokém objemu co do počtu transakci i jejich hodnoty, např. pokud se neznámý subjekt náhle objevuje a zapojuje do obchodních aktivit v sektorech, kde existují vysoké nároky, resp. bariéry pro přístup na daný trh

Indikátory rizika spojené s obchodní dokumentací a komoditami

 • nesrovnalosti ve smlouvách, fakturách nebo jiné obchodní dokumentaci, např. rozpory mezi názvem subjektu, který je vývozcem, a jménem subjektu, který je příjemcem platby za zboží, rozdílné ceny na fakturách a souvisejících smlouvách, nesrovnalosti v kvantitě, kvalitě, objemu nebo hodnotě skutečně obchodovaných komodit a jejich popisu
 • smlouvy, faktury nebo jiné obchodní dokumenty uvádí poplatky či ceny, které se nezdají být v souladu s obchodní logikou, nejsou konzistentní s ohledem na trh, nebo značně fluktuují ve srovnání s předchozími, srovnatelnými transakcemi
 • smlouvy, faktury nebo jiné obchodní dokumenty obsahují pouze vágní popis obchodovaných komodit, např. pokud je předmět smlouvy popsán pouze genericky a obecně
 • obchodní či celní dokumenty týkající se transakce chybějí, jeví se jako padělky, zahrnují chybné nebo zavádějící informace, jsou opětovně podány po předchozím zamítnutí, nebo jsou pravidelně upravovány a modifikovány
 • smlouvy týkající se komplexních i běžných obchodních transakcí se jeví jako neobvykle jednoduché, např. kopírují strukturu „vzorové smlouvy“ volně dostupné na internetu
 • hodnota registrovaných dovozů subjektu vykazuje výrazné nesrovnalosti s objemem odchozích zahraničních bankovních převodů týkajících se těchto dovozů, nebo naopak hodnota registrovaných vývozů vykazuje výrazné nesrovnalosti s objemem příchozích zahraničních bankovních převodů
 • komodity dovezené do země v rámci dočasného dovozu a vnitřního procesního režimu jsou následně vyvezeny s falzifikovanou dokumentací
 • lodní dodávky komodit jsou nasměrovány skrze vícero jurisdikcí bez zřejmého ekonomického či obchodního opodstatnění

Indikátory rizika spojené s bankovními účty a transakční aktivitou

 • obchodní subjekt na poslední chvíli učiní změny v platebních náležitostech transakce, např. pokud subjekt na poslední chvíli přesměruje platbu na dříve neznámý subjekt, nebo pokud subjekt vyžaduje změny naplánovaného data splatnosti nebo objemu platby
 • bankovní účet vykazuje nečekaně vysoké množství nebo hodnotu transakcí, které jsou tak nekonzistentní ve vztahu k uvedeným podnikatelským aktivitám držitele účtu
 • bankovní účet obchodního subjektu se jeví jako „průtokový“ nebo „výplatní“ účet vykazující rychlý pohyb vysokého množství transakcí a nízký celkový zůstatek na konci dne bez zřetelných podnikatelských důvodů, včetně toho, kdy:
  • účet vykazuje pravidelné hotovostní vklady, které jsou následně převedeny na účty osob či subjektů v zónách volného obchodu nebo offshorových jurisdikcích bez jasného podnikatelského vztahu mezi obchodním subjektem a držitelem cílového účtu
  • příchozí převody na účet spjatý s obchodními aktivitami jsou rozděleny a postoupeny na vícero dalších účtů, které mají jen malou či žádnou spojitost s podnikatelskými aktivitami subjektu
 • platba za dovezené komodity je uskutečněna jiným subjektem než příjemcem těchto komodit bez jasného ekonomického zdůvodnění, např. pokud je platba učiněna skořápkovou společností, která se samotné obchodní transakce neúčastní
 • hotovostní vklady nebo další transakce obchodního subjektu jsou co do objemu pravidelně těsně pod hranicí, která by vyžadovala jejich nahlášení relevantním osobám
 • transakční aktivita spojená s obchodním subjektem se náhle a výrazně zvýší co do objemu, aby následně byla na krátké časové období zcela utlumena
 • platby jsou zasílány či obdrženy ve vysokých, zaokrouhlených hodnotách, které jsou pro daný obchodní sektor neobvyklé
 • platby cestují „v kruhu“ – prostředky jsou poslány z jedné země, ve které také skončí poté, co prošly skrze další zemi či země